Berichten in de categorie: Civiele Cassatie

Gelijke behandeling onderdanen lidstaten

In deze zaak is de vraag aan de orde welke verplichtingen de Nederland heeft indien aan hem door een derde land (Turkije) met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf wordt verzocht om de uitlevering van een burger van de Unie (de opgeëiste persoon) die de nationaliteit heeft van een andere lidstaat (Bulgarije).  De Hoge Raad… Lees meer »

Incidentele vordering tot zekerheidstelling

De afweging van de belangen van partijen in het kader van een vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad is een andere dan die in het kader van het verbinden van de voorwaarde van zekerheidstelling aan de uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

Wet BOPZ; recht om te worden gehoord

Op grond van art. 8 lid 1 Wet Bopz dient de rechter, alvorens op het verzoek tot het verlenen van een voorlopige machtiging te beslissen, degene ten aanzien van wie de machtiging is verzocht, te horen, tenzij de rechter vaststelt dat betrokkene niet bereid is zich te doen horen. Door de verzochte machtiging te verlenen… Lees meer »

Zorgplicht en rentederivaten

Wat betreft de mededelingsplicht waarvan schending ten grondslag kan liggen aan een beroep op dwaling, is uitgangspunt dat daaraan ook bij een rentederivaat is voldaan indien in algemene productinformatie inlichtingen zijn gegeven waaruit de wederpartij die zich redelijke inspanning getroost, tijdig inzicht heeft kunnen krijgen in de wezenlijke kenmerken en risico’s van dat derivaat. Het… Lees meer »

Cassatielunch

Op 7 februari 2019 vond de maandelijkse cassatielunch van de Haagse cassatiebalie weer plaats. Dit keer waren wij te gast bij AantjesZevenberg te Rijswijk. Spreker was Marcus Wagemakers over de prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU)

Cassatielunch 1 november 2018

Op 1 november 2018 vond de maandelijkse lunch van de Haagse cassatiebalie weer plaats, dit keer ten kantore van Salomons Van der Valk te Den Haag. Inleider was mr. Bruning. Besproken werden twee films van de Hoge Raad: Meer dan regeltjes uit 2006 en De zaak Jan M.