Berichten in de categorie: Civiele Cassatie

Hoge Raad zet volgende stap in Effectenlease

Hoge Raad zet volgende stap in Effectenlease; Dexia-affaire. Is een cliëntenremisier die tevens adviesdiensten verricht bij de totstandkoming van de effectenleaseovereenkomst, vergunningplichtig? Art. 3 Richtlijn Beleggingsdiensten 93/22/EEG, art. 7 en 10 Wet toezicht effectenverkeer 1995, art. 12 Vrijstellingsregeling Wte 1995, art. 41 Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999. Rechtsdwaling? In deze zaken ging het in het… Lees meer »

Nationale rechter niet vrij om oordeel HvJEU ter zijde te stellen

Nationale rechter niet vrij om eigen oordeel in plaats van oordeel HvJEU te stellen. HvJEU heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat erkenning van in geding zijnde beslissing niet wegens strijd met openbare orde kan worden geweigerd. Zelfs indien schending van de merkenrichtlijn door de rechtbank in Sofia een kennelijke schending openbare orde is heeft Diageo niet alle… Lees meer »

Richtlijn oneerlijke bedingen; ambtshalve toetsing buiten de grieven

Richtlijn oneerlijke bedingen; ambtshalve toetsing buiten de grieven In cassatie werd er in de kern over geklaagd dat het hof ten onrechte een boetebeding niet heeft getoetst aan de Richtlijn oneerlijke bedingen. Het hof was volgens eiser ambtshalve gehouden om, ook buiten de inhoud van de grieven om, het boetebeding alsnog aan bovengenoemde richtlijn te… Lees meer »

procesrecht wraking en 6 EVRM

Procesrecht Voorafgaand aan de mondelinge behandeling door het gerechtshof wraakt de man in twee zaken een van de raadsheren. Omdat dit verzoek niet is ingediend door een advocaat, stelt het gerechtshof het verzoek tot wraking buiten behandeling. Art. 39 lid 5 Rv bepaalt dat tegen de beslissing op een wrakingsverzoek geen voorziening openstaat. Een tegen… Lees meer »

HvJ EU: Erkenning van Bulgaars vonnis in Nederland

HvJ EU: een rechterlijke beslissing in een lidstaat moet worden erkend in de andere lidstaten, zelfs als die beslissing onjuist mocht zijn in De zaak: Diageo Brands BV tegen Simiramida-04 EOOD Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 16 juli 2015 een belangrijk arrest gewezen in een principiële kwestie die ging over… Lees meer »

Privacy en de taakafbakening tussen civiele en bestuursrechter

Privacy en de taakafbakening tussen burgerlijke- en bestuursrechter Privacy First heeft, kort gezegd, ten doel het bevorderen en behouden van het recht op privacy. Verweerders behoren ieder tot één van de volgende categorieën: (a) zij die ervoor kiezen om gezien hun bezwaren tegen de nieuwe regels geen reisdocument aan te vragen, (b) zij die wel… Lees meer »

Personen en familierecht: Vordering tot nadere verdeling kan niet verjaren

Art. 3:178 lid 1 BW bepaalt dat ieder der deelgenoten te allen tijde verdeling van een gemeenschappelijk goed kan vorderen. Deze vordering tot verdeling kan niet verjaren. Art. 3:179 lid 2 BW bepaalt dat de omstandigheid dat bij een verdeling een of meer goederen zijn overgeslagen, alleen ten gevolge heeft dat daarvan een nadere verdeling… Lees meer »

Hoge Raad stelt uitgangspunten schadeloosstelling SNS zaak bij

De Hoge Raad heeft vandaag de uitgangspunten voor schadeloosstelling in SNS-zaak bijgesteld. Zo moet de Ondernemingskamer zelf, onafhankelijk van het aanbod van de minister van Financiën, de schadeloosstelling voor de onteigening van SNS-bank bepalen. Eerder bepaalde de Ondernemingskamer dat de schadeloosstelling hoger moet zijn dan het aanbod van de minister van € 0,– per onteigend… Lees meer »

A-G in Simiramida vs Diageo Brands: loutere onjuiste opvatting EU recht geen reden voor weigering erkenning buitenlands vonnis

A-G: loutere onjuiste opvatting EU recht geen reden voor weigering erkenning buitenlands vonnis Conclusie AG M. Szpunar in de zaak tussen Diageo Brands BV tegen Simiramida over de erkenning van een buitenlands vonnis dat in strijd is met het Unierecht Procesrecht. IPR. Conclusie A-G naar aanleiding van de prejudiciële vragen die de Hoge Raad heeft… Lees meer »

Misleiding: Informatie Staatsloterij

De consument wist niet dat de Staatsloterij prijzen trok uit een pot waarin ook onverkochte loten zaten. De winstkansen waren dus kleiner dan de consument dacht. Daarom is sprake van misleiding. Dat andere loterijen het ook zo deden, zoals de Staatsloterij aanvoert, verandert dat niet, zo oordeelt de Hoge Raad. De Hoge Raad verwerpt dan… Lees meer »