Berichten in de categorie: Overig

Abonnement mobiele telefoon

In een prejudiciële beslissing heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan omtrent mobiele telefoon abonnementen. Eén prijs voor mobiele telefoon, abonnement en kredietkosten De richtlijn consumenten krediet Art. 22 lid 2 van de Richtlijn consumentenkrediet verplicht de lidstaten ervoor zorg te dragen dat de consument geen afstand kan doen van de rechten die hem… Lees meer »

Vereniging Woekerpolis.nl deels niet-ontvankelijk in collectieve actie tegen Aegon

Vereniging Woekerpolis.nl deels niet-ontvankelijk in collectieve actie tegen Aegon Den Haag , 28-10-2015 De vereniging Woekerpolis.nl had bij de rechtbank Den Haag een collectieve actie ingesteld tegen verzekeraar Aegon over 115 beleggingsverzekeringen. De rechtbank heeft geoordeeld dat voor 112 daarvan onvoldoende vaststaat dat de vereniging voldoet aan de in de wet neergelegde eisen voor het… Lees meer »

Meer geld voor rechtspraak

Rondetafelgesprek locatiebeleid: oproep tot meer geld Rechtspraak Is rechtspraak straks nog wel voldoende toegankelijk? Wat is de ‘maatschappelijke schade’ als in 7 zittingslocaties niet meer alle rechtszaken worden gedaan? Het zijn 2 voorbeelden van onderwerpen die vorige week tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het locatiebeleid van de Rechtspraak voorbij kwamen. Aanleiding voor… Lees meer »

FNV en pensioenafspraken overheidspersoneel

De Haagse kortgedingrechter heeft de eis van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) om de in de Pensioenkamer ten aanzien van de pensioenen genomen besluiten in te trekken, afgewezen. Achtergrond Op 10 juli 2015 is tussen de betrokken ministers, de overheidswerkgevers en de overige vakcentrales voor overheidspersoneel een onderhandelingsakkoord bereikt over loonruimte voor de publieke sector…. Lees meer »

Engelstalige uitspraken in maritieme zaken

De rechtbank Rotterdam start deze maand met het regelmatig publiceren van Engelstalige samenvattingen van civiele uitspraken. Dit zullen overwegend uitspraken zijn van de maritieme kamer. Dat is het deel van de rechtbank dat scheepvaart-, vervoers- en internationale handelszaken behandelt. De relevantie van die zaken strekt zich vaak uit tot (ver) buiten het Nederlandse taalgebied. Door… Lees meer »

Belang huisarts en huisartsenpraktijk

Beroep huisarts Tuitjenhorn tegen bevel inspecteur volksgezondheid ongegrond   Bevel van de inspecteur voor de volksgezondheid aan huisartsenpraktijk op grond van artikel 8, vierde lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen dat de huisarts geen zorg meer mag verlenen in de praktijk. Bij het bestreden besluit heeft de inspecteur het bevel herroepen. Hoewel het bevel is verlopen… Lees meer »

Wetsvoorstel hoger beroep moet niet worden ingediend

De Raad voor de rechtspraak vindt dat het wetsvoorstel dat de toekomst van het hoger beroep in het bestuursrecht regelt, niet moet worden ingediend. Het voorstel lost de huidige knelpunten en zwaktes in het bestuursrecht niet op. De Raad noemt het ‘een gemiste kans om de bestuursrechtspraak in hoogste instantie(s) in één keer goed te… Lees meer »

Investigative journalists using hidden cameras

Affaire Haldiman et Autres c. Suisse, 24 février 2015, requite no. 21830/09   The convictions of four journalists who secretly filmed an insurance broker for a weekly consumer protection television series were a breach of their rights to freedom of expression, the European Court of Human Rights (pictured, Shutterstock) held recently. The case was the… Lees meer »

Schadevergoeding aan politie agenten onbelast

Krachtens rechtspositionele regeling Politieregio krijgt een agent het recht om een door de rechter toegekende vergoeding wegens beroepsmatig geleden immateriële schade tegen betaling van het nominale bedrag te cederen aan zijn werkgever. Daarin gelegen voordeel is onbelast omdat het naar maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel wordt ervaren. In de Nederlandse samenleving wordt geweld tegen politieagenten… Lees meer »

Uitgebreid motiveren leidt tot meer begrip vonnissen

Rechterlijke vonnissen worden beter begrepen sinds rechters deze uitgebreider en meer gestructureerd motiveren. Dit leidt tot een grotere acceptatie van de bewezenverklaring. Dat blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit in opdracht van de koepel van strafrechters, het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS). Strafmaat Overigens blijkt uit het onderzoek dat meer begrip voor de… Lees meer »