Hoge Raad verklaart Cassatieberoep niet-ontvankelijk.

Het cassatieberoep is niet ingesteld op de in art. 30c lid 1 Rv voorgeschreven wijze, te weten door indiening van een procesinleiding langs elektronische weg. Ook voldoet de procesinleiding niet aan de eisen van art. 407 lid 3 Rv, nu daarin niet een advocaat bij de Hoge Raad is aangewezen die [eiser] in het geding in cassatie zal vertegenwoordigen.

Deze verzuimen konden binnen twee weken worden hersteld door dezelfde procesinleiding door een advocaat bij de Hoge Raad langs electronische weg opnieuw in te laten dienen. Eiser heeft daarvan geen gebruik gemaakt.

De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep niet-ontvankelijk.

Zie het arrest:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:1565&showbutton=true