Raad voor de Rechtspraak over kosten rechtsbijstand

Raad voor de Rechtspraak: wetsvoorstel rechtsbijstand vraagt veel van burgers

Een wetsvoorstel dat de kosten van rechtsbijstand aanzienlijk moet verlagen, gaat te sterk uit van zelfredzaamheid van burgers. Mensen die nu nog recht hebben op gesubsidieerde bijstand van een advocaat, moeten volgens dit voorstel eerst proberen eruit te komen met alternatieve oplossingen, buiten de rechter om. In bepaalde familie- en strafrechtelijke kwesties vervalt het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Maar lang niet iedereen is in staat om voor zijn eigen belangen op te komen, stelt de Raad voor de rechtspraak in een advies (pdf, 109 KB) over het wetsvoorstel Stelselvernieuwing rechtsbijstand. De toegang tot de rechter moet worden gewaarborgd, vindt de Raad.

Wetsvoorstel

Het kabinet wil de gesubsidieerde rechtsbijstand, waarmee mensen met weinig geld toch hulp van een advocaat kunnen krijgen, hervormen en daarmee 85 miljoen euro bezuinigen. In het nieuwe stelsel krijgt het Juridisch Loket een centrale rol. Dat loket geeft rechtzoekenden dan niet alleen advies over hun juridische positie , maar bepaalt ook of het echt nodig is een advocaat in te schakelen en wijst zo mogelijk op andere vormen van conflictoplossing . De bedoeling is dat meer geschillen zonder rechter worden afgehandeld.

(Bron: www.rechtspraak.nl)

Lees verder op rechtspraak.nl:

http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Wetsvoorstel-rechtsbijstand-vraagt-veel-van-burgers.aspx

Onrechtmatige daad. Bodemverontreiniging

DSC_0281Schade gemeente in hoedanigheid van grondeigenaar wegens kosten van onderzoek en sanering.

Art. 75 Wet bodembescherming laat onverlet dat overheidslichaam op de grondslag van onrechtmatige daad vergoeding van die schade kan vorderen.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:37

Huurprijs van roerende zaken behoort tot de boedelschuld; Prejudiciële procedure

De kantonrechter stelde in deze zaak  aan de Hoge Raad de volgende vraag.

In artikel 39 lid 1, laatste volzin, Fw is bepaald dat van de dag der faillietverklaring af de huurprijs boedelschuld is.

Geldt deze bepaling ook ten aanzien van de huur van roerende zaken?

De Hoge Raad beantwoordt die in het kader van de prejudiciele procedure als volgt.

De tekst van art. 39 lid 1 Fw spreekt van ‘huur’, zonder onderscheid te maken tussen huur van onroerende zaken en huur van roerende zaken. Dit wijst erop dat deze bepaling ook van toepassing is op de huur van roerende zaken. Dit volgt ook uit de hiervoor in 3.4.1 weergegeven ratio van de regeling van deze bepaling.

Deze doet immers evenzeer opgeld bij de huur van roerende zaken. Er is onvoldoende grond om, in afwijking van tekst en ratio van art. 39 lid 1 Fw, in dit verband onderscheid te maken tussen de huur van onroerende zaken en die van roerende zaken.

De vraag moet dus bevestigend worden beantwoord.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:42

“The Court of Justice is not a human rights court; it is the Supreme Court of the European Union.”

EU being a new creature of international law, certain amendments of the adherence rules had to be made to allow the EU’s accession to the ECHR. The treaties of the Union have been modified as well in order to include a provision that obliges the EU to accede to the ECHR as a legal basis for the act of accession. This article of the Treaty on the European Union contains also a limitation:

Such accession shall not affect the Union’s competences as defined in the Treaties”. In the Opinion 2/13 from 18 December 2014, the CJEU interprets the art 6(2) as expressing a guarantee that the accession shall not restrict tasks and powers assigned to the CJEU by the Treaties. The neuralgic point of concern appears to be the art. 344 TFEU that obliges the Member States to submit disputes on the interpretation and application of the Treaties exclusively to the CJEU.DSC_0560

Member States and their courts, including the constitutional courts deal constantly with the issue of accurate interpretation and correct application of EU law and the solution to the problem of coherent and effective application relies on the preliminary ruling mechanism supported by art. 267 TFEU.

 

Advocatuur bijgepraat over modernisering rechtspraak

Hoge Raad

Hoge Raad

De rechtspraak moderniseert in rap tempo en dit heeft gevolgen voor de advocatuur. Daarom organiseerden de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten de afgelopen twee maanden informatiebijeenkomsten voor advocaten. Door het hele land zijn hierdoor bijna 2.000 advocaten geïnformeerd over de veranderingen binnen hun vakgebied.

Mother of German MH17 victim takes Ukraine to human rights court Woman has launched legal prceedings against Kiev for failing to close its airspace

The mother of a victim of downed Malaysia Airlines flight MH17 has begun legal proceedings against Ukraine at the European Court of Human Rights, accusing Kiev of failing to close the country’s airspace.

The woman, who lodged her complaint at the Strasbourg-based court “last week”, is suing Ukraine for 800,000 euros ($1 million) in damages for negligent homicide, the German Bild newspaper said.

The Boeing 777 exploded over insurgent-held east Ukraine on July 17, killing all 298 on board, 193 of them Dutch. Four were German, according to the airline.

 Kiev and the West have accused separatists of shooting it down with a surface-to-air missile supplied by Russia – a charge Moscow denies.

The plaintiff in the case claims that Ukraine should have closed its airspace to civilian flights when fighting raged in the east of the country, Bild reported.

Hoge Raad fiscale zaak

BNB 2014/122

Hoge Raad fiscale DSC_0578zaak, parallel lopend met de fiscale strafzaak.

Procesbelang.Rechtsmiddel ontvankelijk indien het de indiener in betere positie kan brengen. Wijze van verrekening van voorlopige verliesverrekeningen.

Hoge Raad casseert.

Belanghebbende heeft de zaak bij de Hoge Raad doen toelichten door Marcus Wagemakers

Prejudiciële vraag HR aan HvJEU over erkenning Bulgaars vonnis in Nederland

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2062 (Diageo/Simiramida)

De Hoge Raad stelt aan het HvJEU de prejudiciële vraag of de erkenning van een Bulgaars vonnis dat evident in strijd is met het Unierecht, kan worden geweigerd met een beroep op de openbare orde-exceptie van art. 34 sub 1 EEX-verordening, en of hieraan in de weg staat dat tegen dat vonnis in Bulgarije geen rechtsmiddel is aangewend.

Simiramida werd in cassatie bijgestaan door Marcus Wagemakers