Onrechtmatige daad. Bodemverontreiniging

DSC_0281Schade gemeente in hoedanigheid van grondeigenaar wegens kosten van onderzoek en sanering.

Art. 75 Wet bodembescherming laat onverlet dat overheidslichaam op de grondslag van onrechtmatige daad vergoeding van die schade kan vorderen.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:37