Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2022

Algemene Voorwaarden mr. M.A.M. Wagemakers B.V.

Opdrachtnemer in deze algemene voorwaarden is mr. M.A.M. Wagemakers B.V. waarin de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend onder de naam Wagemakers Cassatie-advocatuur  (Kantoor), aan wie de opdracht wordt verstrekt.

1.         Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die worden uitgevoerd door advocaten en/of werknemers van Kantoor, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

1.3 De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.

2.         Beperking van aansprakelijkheid

2.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Kantoor, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2 Door Kantoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voorzover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

Indien en voorzover geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering is iedere aansprakelijkheid van Kantoor beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium, zulks tot maximaal en te allen tijde en onder welke omstandigheden dan ook tot een bedrag ad € 25.000.

2.3 Kantoor is voor eventuele tekortkomingen van derden, die bij het uitvoeren van opdrachten door Kantoor zijn ingeschakeld niet aansprakelijk. Kantoor is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

2.4 De opdrachtgever vrijwaart Kantoor tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van Kantoor.

2.5 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart zes (6) maanden na de dag waarop de cliënt bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen worden met de schade en met de aansprakelijkheid van Kantoor daarvoor. In alle gevallen vervallen deze vorderingsrechten na verloop van één (1) jaar nadat de werkzaamheden door of namens Kantoor zijn uitgevoerd.

2.6 Het in de vorige leden bepaalde, is van overeenkomstige toepassing op de behandelend advocaten en bestuurders van Kantoor.

3.         Wijze van declareren

3.1 De (uur) tarieven worden jaarlijks (per 1 januari) geïndexeerd overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens van het CBS van december van het voorafgaande jaar. Tarieven worden op hele euro’s afgerond. Er kan een vaste prijs worden afgesproken.

3.2 Naast het uurtarief / vaste prijs worden 5% kantoorkosten in rekening gebracht, in verband met onder meer telefoon-, fax- en portokosten. Overige kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

3.3 Wanneer sprake is van werkzaamheden die met spoed of in het weekeinde moeten worden verricht, kan het afgesproken uurtarief / vaste prijs worden verhoogd met 50% – 100%.

3.4 Werkzaamheden worden slechts verricht op basis van een voorschot.

3.5 Indien een opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn voldoet, zal eerst een herinnering en vervolgens een aanmaning worden gezonden. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders overeengekomen. Indien na aanmaning geen betaling is gevolgd, is de opdrachtgever in verzuim.

3.6 Het voorschot wordt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, gedurende de werkzaamheden niet verrekend met tussentijdse declaraties. Verrekening vindt plaats met het saldo van de einddeclaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een eventueel restant van het voorschot wordt geretourneerd.

3.7 Wanneer tussentijdse declaraties niet tijdig worden voldaan, kan het voorschot wel worden verrekend en schort de voor de opdrachtgever c.q. cliënt werkzame advocaat zijn/haar werkzaamheden op totdat opnieuw een voorschot is betaald.

3.8 Een begroting van de hoogte van de einddeclaratie wordt desgewenst met de opdrachtgever besproken zodra de advocaat daartoe over voldoende gegevens beschikt.

3.9 Wanneer openstaande declaraties ook na diverse aanmaningen niet worden voldaan, kan Kantoor deze overdragen aan een incassobureau. De daarmee gepaard gaande rente en de kosten van het incassobureau zijn voor rekening van de opdrachtgever c.q. cliënt.

4.         Opdrachtgevers c.q. cliënten die in aanmerking komen voor kosteloze rechtsbijstand.

4.1 Wanneer uw inkomen ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt u (mogelijk) in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand. Wanneer U er voor gekozen heeft van die mogelijkheid geen gebruik te maken, zijn de onderhavige financiële voorwaarden op u van toepassing.

4.2 Wanneer één van de Kantoor verbonden advocaten voor u optreedt op basis van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand, wordt de eventueel aan u op te leggen eigen bijdrage bij wijze van voorschot aan u in rekening gebracht. Voor wat betreft die declaratie zijn de onderhavige financiële voorwaarden van toepassing.

5.         Einde van de opdracht

Zowel de opdrachtgever als Kantoor kunnen te allen tijde de overeenkomst tot opdracht opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

6.         Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Kantoor, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Kantoor worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage.