Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacy

Deze privacyverklaring geeft weer hoe Wagemakers Cassatie-advocatuur (“WCA”) uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden. Verder welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle advocaten en cliënten van wie WCA persoonsgegeven verwerkt.

Verkrijging van persoonsgegevens

WCA verkrijgt uw persoonsgegevens van:

  • – uzelf (verstrekt voor de behandeling van uw zaak, via een contact of web formulier, door fysieke overhandiging etc);
  • – uw advocaat die uw zaak in feitelijke instanties heeft behandeld;
  • – de Hoge Raad, het Internationaal Strafhof en andere gerechtelijke instanties voor welke   uw zaak dient.
  1. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

WCA verwerkt uw persoonsgegevens voor de behandeling van uw zaak. Ten aanzien van advocaten worden persoonsgegevens verwerkt voor periodieke collegiale bijeenkomsten, zoals de maandelijkse cassatiebijeenkomst van de Haagse cassatiebalie.

De juridische basis waarop WCA persoonsgegevens verwerkt berust op:

  • – uw toestemming; of
  • – onder specifieke omstandigheden: het gerechtvaardigd belang van WCA om u uitnodigingen toe te sturen.

Voor een juiste adressering worden verwerkt: naam, adres, functie of beroep, titel(s), geslacht en onderneming of organisatie.

Om contact met u te kunnen opnemen worden verwerkt: emailadres en (mobiel) telefoonnummer.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien blijkt dat uw emailadres niet meer in gebruik is, u uw toestemming voor verwerking en bewaring intrekt en bij verval van het gerechtvaardigd belang op grond waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, daaronder begrepen het verstrijken van een periode van vijf jaar sinds u contact heeft gehad met WCA.

Uw persoonsgegevens worden ook verwijderd wanneer uw onderneming ophoudt te bestaan.

Uw rechten

U heeft het recht WCA te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan mr. M.A.M. Wagemakers, Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag of aan cassatie@mwagemakers.nl.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”)

Uw persoonsgegevens en derden

WCA deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Beveiligingsmaatregelen

WCA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daartoe wordt onder andere gebruik gemaakt van hard- en software encryptie. Verder van email encryptie met een AES en TLS versleuteling.

Wijzigingen

WCA behoudt zich het recht voor om deze verklaring op ieder moment en om welke reden dan ook te wijzigen, uiteraard in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving.

Contact

Voor vragen of suggesties over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot mr. M.A.M. Wagemakers, Louis Couperuslein 2, 2514 HP Den Haag of casatie@mwagemakers.nl

Den Haag, 24 mei 2015