Wijziging zorgverantwoordelijke vereist beslissing geneesheer-directeur

Aan de orde was een overplaatsing van een ggz patiënt binnen dezelfde instelling, maar waarbij er wel een andere zorgverantwoordelijke werd aangewezen.

Het cassatiemiddel stelde onder andere de rechtsvraag aan de orde of hiervoor een beslissing van de geneesheer-directeur noodzakelijk was (artikel 8:16 Wvggz). Anders dan de rechtbank en de advocaat-generaal, oordeelde de Hoge Raad dat een dergelijke beslissing van de geneesheer-directeur inderdaad noodzakelijk is.

Volgens de Hoge Raad wijst de tekst van de wet erop dat de geneesheer-directeur aan de toewijzing van de verantwoordelijkheid voor het verlenen van zorg op grond van een zorgmachtiging aan een andere zorgverantwoordelijke in alle gevallen een uitdrukkelijke beslissing ten grondslag moet leggen.

De zorgverantwoordelijke heeft in de Wvggz een eigen positie, met eigen plichten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die hij zelfstandig kan uitoefenen, en die op de rechtspositie en de situatie van de betrokkene van grote invloed kunnen zijn. Met het voorgaande strookt niet dat de verantwoordelijkheid voor het verlenen van zorg op grond van een zorgmachtiging aan een andere zorgverantwoordelijke zou kunnen worden toegewezen, zonder dat daaraan een beslissing van de geneesheer-directeur ten grondslag ligt en zonder dat aan de overige vereisten van art. 8:16 Wvggz is voldaan.

Zie de uitspraak van de Hoge Raad:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2022:689&showbutton=true