Europese Commissie start gerechtelijke procedure tegen Spanje: Spaanse regels inzake administratieve aansprakelijkheid in strijd met beginselen van het EU-recht en belemmeren schadeloosstelling voor inbreuken op EU-recht.

De Europese Commissie heeft besloten Spanje voor het Hof van Justitie van de EU te dagen in verband met de Spaanse regels voor de vergoeding van schade die door de staat is veroorzaakt bij het aannemen van wetgeving die in strijd is met het EU-recht. Dit besluit past in het kader van de inbreukprocedure tegen Spanje die de Commissie op 14 juni 2017 heeft ingeleid.

De Commissie is van mening dat de Spaanse regels in strijd zijn met de beginselen van doeltreffendheid en gelijkwaardigheid, omdat zij de vergoeding afhankelijk stellen van een aantal cumulatieve criteria, die moeilijk te vervullen zijn en minder gunstig zijn dan die welke worden toegepast voor schendingen van de Spaanse grondwet.

Zie:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6299